SEKRETESS- OCH COOKIESPOLICY

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER

Senaste version: 24/11/2020

VEM ÄR REGISTERANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Den registeransvarige för personuppgifterna är PUNTO FA, S.L. (“MANGO”), med företagsnummer B-59088948. MANGOs kontaktuppgifter är:

- Postadress: Atención al Cliente, carrer dels Mercaders (Polígono Industrial Riera Caldes), 9-11, 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) Spanien.

- Telefon: 34 93 860 24 24

- E-post: personaldata@mango.com

Vi informerar intresserade parter om att MANGO har utsett en ansvarig för uppgiftsskydd som man kan vända sig till för frågor gällande behandling av personuppgifter. Intresserade parter kan kontakta den ansvarige för uppgiftsskydd via följande kontaktuppgifter: dpo@mango.com, postadress: Oficina DPO, carrer dels Mercaders (Polígono Industrial Riera Caldes), 9-11, 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) Spanien.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR MANGO IN?

MANGO kan samla in följande personuppgifter från användare av MANGOs webbsida och/eller MANGOs mobilapplikation (“WEBB/APP”) via motsvarande formulär: namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, födelsedatum, kön och kreditkortsnummer (PAN+CVV2) enligt standarderna PCI DSS eller kontonummer (som kunden lämnat vid återbetalning) när användaren besöker WEBBEN/APPEN, registrerar sig, gör en beställning online, kontaktar MANGO eller deltar i MANGOs kampanjer eller enkäter.

Dessutom samlar MANGO in all information gällande din navigering på WEBBEN/APPEN och dina interaktioner med märket.
Alla de personuppgifter som MANGO samlar in utgår från den intresserade parten, med undantag för kontaktuppgifter som kan tillhandahållas av vänner eller familjemedlemmar:

- För att skicka presentkort eller andra gåvor.

- För att dela de favoriter som sparats i vår WEBBPLATS/APP.

FÖR VILKET ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA?

Den intresserade partens personuppgifter kommer att behandlas i följande syften:

- Hantera och utveckla registrering i vår WEBBPLATS/APP När en användare registrerar sig skapar vi en navigeringsprofil i vår WEBB/APP. Denna profil består av användning av kundens personuppgifter och information om dennes navigering, så som vilka produkter som visats eller lagts i varukorgen, vilka sektioner av WEBBEN/APPEN som besökts, den plats användaren befinner sig på för att utvärdera preferenser och/eller intressen i syfte att erbjuda innehåll på WEBBEN/APPEN, erbjudanden, tjänster och produkter som är anpassade till profilen.

- Hantera och utveckla onlineköp. Vi använder kundens personuppgifter för att behandla och leverera beställningar, samt informera via e-post och/eller SMS om beställningen.

- Hantera och skicka information om exklusiva kampanjer, de senaste nyheterna och skräddarsydd information anpassad till den intresserade partens profil, intressen och behov som kund via e-post, SMS, ordinarie post eller någon annan kommunikationskanal och/eller digitala plattformar. För utskick av denna information skapas användarprofiler bestående av personuppgifter, köphistorik om tillämpligt, samt information om navigering på WEBBPLATSEN/APPEN för att utvärdera vissa aspekter som gäller dina personliga preferenser. Syftet är att erbjuda kommersiella kommunikationer som är lämpliga för din profil. Om nödvändigt kan vissa av kundens personuppgifter användas för att personanpassa kommunikationer i digitala medier.

- Kommunikationerna personanpassas till kundens intressen vad gäller innehåll, produkter eller tjänster. För att hantera kommunikationer kan du gå till sektionen ”Prenumerationer” under Mitt konto.

- Besvara utövande av ARCO+ rättigheterna, liksom förfrågningar och reklamationer.

- Hantera aviseringstjänsten för när ett visst klädesplagg finns tillgängligt i WEBBEN/APPEN.

- Hantering och utskick av försäljningsdokument: digitala kvitton, fakturor eller tax free-dokument.

- Hantera WIFI-tjänsten i MANGO-butikerna.

HUR LÄNGE LAGRAR VI UPPGIFTERNA?

MANGO kommer endast att lagra uppgifterna under en rimlig tidsperiod som är nödvändig för att besvara frågor som uppstår eller lösa problem, utföra förbättringar, aktivera dina tjänster och följa tillämplig lagstiftning. Detta innebära att uppgifterna kan lagras under en rimlig tidsperiod, även efter det att den intresserade parten har upphört med använda MANGOs tjänster eller slutat använda WEBBEN/APPEN. Efter denna tidsperiod kommer personuppgifterna att blockeras i alla MANGO.system.

HUR RÄTTFÄRDIGAR VI BEHANDLING AV UPPGIFTERNA?

MANGO har följande legitima grunder för att behandla personuppgifterna:

Verkställande av avtalet
Den rättsliga grunden för att behandla den intresserade partens personuppgifterna som insamlas är verkställande av ett försäljningsavtal. I denna mening är den intresserade parten skyldig att tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet. Om man inte tillhandahåller dessa uppgifter är det inte möjligt att utföra försäljningen.

Rättsliga skyldigheter
Hantering och utfärdande av försäljningsfakturan bygger på MANGOs rättsliga skyldighet gentemot sina kunder.

Medgivande
I samband med följande syften är den rättsliga grunden för behandling av den intresserade partens personuppgifter dennes medgivande om det givits.

- Hantering av registrering i WEBBEN/APPEN

Hantering av utskick av personlig kommunikation anpassad efter den intresserades profil.

- Besvara utövande av ARCO+ rättigheter, förfrågningar och reklamationer från den intresserade parten.

- Hantering av aviseringstjänsten för tillgänglighet av plagg i WEBBEN/APPEN.

- Hantering och utfärdande av följande försäljningsdokument: digitala kvitton och tax free-dokument.

- Hantering av WIFI-tjänsten i MANGO-butikerna.

Om den intresserade parten återkallar sitt medgivande till denna behandling påverkar det inte verkställandet av försäljningsavtalet mellan denne och MANGO.

Legitimt intresse
I samband med följande syften är den rättsliga grunden för behandling av den intresserade partens personuppgifter MANGOs legitima intresse.

- Framtagande av profiler via den navigering som en registrerad användare gör på WEBBEN/APPEN, liksom alla de användare som har tillhandahållit sina uppgifter till oss för något annat ändamål.

- Framtagande av profiler för att skicka information om exklusiva kampanjer, nyheter och information anpassad till den intresserade partens profil.

- Utskick av enkäter om tillfredsställelse om köpta produkter eller använda tjänster till MANGOs kunder för att be om deras åsikt och kunna förbättra dessa.

Vårt legitima intresse består av att kunna garantera att vår WEBB/APP förblir säker, liksom att kunna hjälpa MANGO att förstå användarnas behov, förväntningar och tillfredsställelsenivå och därmed kunna förbättra dessa tjänster, produkter och varumärken. Alla dessa åtgärder utförs i syfte att förbättra kundens tillfredsställelsenivå och garantera en säker navigerings- och köpupplevelse.

TILL VILKA MOTTAGARE KAN VI MEDDELA UPPGIFTERNA?

Den intresserade partens personuppgifter kan överlämnas/meddelas till följande mottagare:

- Företag i MANGO-koncernen.

- Administrationer och offentliga myndigheter när skattemässig, arbetsrättslig eller socialförsäkringslagstiftning eller någon annan tillämplig lag kräver det.

- Företag som är ansvariga för databehandling, som franchisetagare och leverantörer som tillhandahåller tjänster till MANGO (budfirmor, mailingföretag, agenturer, företag som utvecklar profiler, etc.)

Internationella överföringar av uppgifter kan också förekomma inom ramen för de ovan nämnda överlåtelserna/kommunikationerna, för vilka MANGO kommer att använda standardavtalsklausulerna som antagits av Europeiska kommissionen och EU-USAs sekretesskydd som garanti för överföringar som görs till länder som inte har infört ett beslut om adekvat skydd liknande Europeiska kommissionens. I samtliga fall ska tredje parter med vilka uppgifter av personlig karaktär delas i förväg ha styrkt att de vidtagit tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder för korrekt skydd av dessa.

MANGO säljer inte i något fall kunduppgifter till tredje parter.

HUR SKYDDAR MANGO DINA PERSONUPPGIFTER?

WEBBEN/APPEN använder informationsskyddstekniker som brandväggar, förfaranden för åtkomstkontroll och krypteringsmekanismer, allt detta i syfte att förhindra icke-behörig åtkomst till uppgifterna och garantera deras konfidentialitet. För att uppnå dessa syften godkänner användaren att MANGO erhåller uppgifter för motsvarande verifiering av åtkomstkontroller.

Dessutom kommer alla transaktioner som sker via WEBBEN/APPEN utföras genom säkra betalningssystem. Konfidentiella betalningsuppgifter överförs direkt och i krypterat format (SSL) till motsvarande enhet.
MANGO tillkännager att alla nödvändiga tekniska och organisationsmässiga åtgärder vidtagits för att garantera personuppgifternas säkerhet och integritet, liksom för att förhindra dess förlust, modifiering och/eller obehörig åtkomst till dem.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU I SAMBAND MED DINA PERSONUPPGIFTER?

Du har följande rättigheter som kan utövas genom att skriva till e-postadressen personaldata@mango.com:

Rätt till åtkomst Du har rätt att erhålla information om huruvida MANGO behandlar personuppgifter som gäller dig eller inte, liksom att få åtkomst till de personuppgifter MANGO har om dig.
Rätt till korrigering Du har rätt att begära att MANGO korrigerar felaktiga personuppgifter eller kompletterar dem om de är ofullständiga. Om du är registrerad i vår WEBB/APP kan du korrigera dem direkt genom att modifiera din profil.
Rätt till borttagande/rätt att bli bortglömd Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter när de, bland andra motiv, inte längre är nödvändiga för de syften de insamlades för.
Rätt till begränsning Du har rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter, i vilket fall vi endast bevarar dem för att besvara reklamationer.
Rätt till portabilitet Du har rätt att få dina personuppgifter i strukturerat, allmänt och mekaniskt läsbart format, samt att överföra dem till annan ansvarig när behandlingen bygger på medgivande eller ett avtal och när den utförs per automatik.
Rätt till invändning Du kan invända dig mot att dina personuppgifter behandlas för att MANGO ska uppfylla ett offentligt eller legitimt intresse, inklusive framtagande av profiler. I sådant fall upphör MANGO att behandla uppgifterna, förutom vid avgörande och berättigade skäl eller utövande av eller svar på eventuella reklamationer.
Individuella automatiserade beslut Du har rätt att inte bli föremål för att beslut endast baserat på automatiserad behandling, inklusive skapande av profiler, som leder till juridiska konsekvenser för dig eller påverkar dig på liknande sätt. Det kommer dock inte att vara möjligt att utöva den rättigheten i det fall beslutet är nödvändigt för att utöva eller verkställa ett avtal mellan dig och MANGO; att det är auktoriserat genom tillämplig rättighet för MANGO, när lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dina rättigheter, friheter och legitima intressen, eller om det bygger på ditt uttryckliga medgivande.
Rätt att framföra klagomål Du har rätt att framföra klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Española de Protección de Datos

För att behandla ansökan kan vi komma att be att du styrker din identitet.